26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก? คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ร่วมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้คำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

Read More

กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่และโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “คนดี มีวินัย” สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการผลิต และจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริม แนวทางการประกอบอาชีพ ในอนาคต ให้กับนักเรียน?ณ ตลาดนัด โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สินค้าของ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ได้แก่ ม.1 ไตปลาแห้ง ม.2 น้ำแข็งบอก ม.3 น้ำดื่มสมุนไพร ม.4 วุ้นแฟนซี ม.5 ปุ๋ยมูลไส้เดือน ม.6 กล้วยฉาบสมุนไพร

Read More