ประกาศมาตรฐาน

ประกาศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙? เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามที่ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน โดยสะท้อนอัตลักษณ์ จุดเน้น และนโยบายของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเมินระดับคุณภาพ : ระดับ ๓ ดี ผู้รับผิดชอบ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นางสาวจงกล ศรีทอง นางสาวนิลเนตร ทองสุข ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นางสาวจงกล ศรีทอง นางสาวนิลเนตร ทองสุข ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพฤกษา อุยสุย ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววิริยา ช่วยมงคล ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ นางสาวจงกล ศรีทอง ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทภาโส…

Read More