กิจกรรม-รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ

วันที่12 พฤศจิกายน? โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา? ได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564

Read More

กิจกรรม-เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่5 พฤสจิกายน 2564 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากเทศบาลตำบลกรูดมาช่วยฉีดน้ำทำความสะอาดโรงเรียน ร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมความพร้อมในกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาว

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 21 ธ้นวาคม 2561

Read More