กิจกรรม-เสวนาวิชาการออนไลน์

20 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน” ณ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เวลา 10.00 – 12.00 น.

Related posts

Leave a Comment