กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่และโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “คนดี มีวินัย” สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการผลิต และจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริม แนวทางการประกอบอาชีพ ในอนาคต ให้กับนักเรียน?ณ ตลาดนัด โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

สินค้าของ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ได้แก่

ม.1 ไตปลาแห้ง

ม.2 น้ำแข็งบอก

ม.3 น้ำดื่มสมุนไพร

ม.4 วุ้นแฟนซี

ม.5 ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ม.6 กล้วยฉาบสมุนไพร

Related posts

Leave a Comment