คำขวัญ-ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญาโลกสมิ? ปช? โชโต? หมายถึง? ปัญญา? คือแสงสว่างในโลก

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สืบสานความเป็นไทย?? เคารพผู้ใหญ่?? ใฝ่ศึกษา?? กีฬาเด่น?? เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน?

ฟ้า – ขาว

สีขาว? หมายถึง?? สีแห่งความบริสุทธิ์? สุภาพ? อ่อนโยน

สีฟ้า??? หมายถึง?? สีแห่งความเชื่อมั่น? สงบ

ใส่ความเห็น