รายงานการบริหารงบประมาณปี 2563

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามประจำปี รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Leave a Comment