โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ TSQP no.2

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดการประชุมอบรมตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP no.2 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ เป็นผู้บรรยายและเปิดการอบรม