ผลงานครู

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง อิฐบล็อกเรืองแสงจากเปลือกหอยนางรม โดยครูดุจกมล จินดาวงศ์และครูสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Puzzle Model โดยครูธัญญารัตน์ ทองนุ่น

  • ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Puzzle Model เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้จัดทำได้สนใจออกแบบวิธีการสอน Puzzle Model ซึ่งมีจุดเด่นคือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับถ่ายทอดมาจากผู้สอน เริ่มต้นจากการความสนใจของตนเอง และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะห้องเรียนและครู

ครูแกนนำการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูนางสาวเจนจิรา? กัลพฤกษ์

  • ครูแกนนำการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสอนออกอากาศของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • https://youtu.be/AAUixfSvWKc

ผลงานนวัตกรรม : เรื่อง คลื่น โดยครูตะวัน บุญนาถ

Leave a Comment