ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ณ วันที่ 10 ต.ค. 2564

ที่ชื่อ-สกุลวุฒิทางการศึกษางานที่รับผิดชอบตำแหน่ง
1นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการค.ศ. 3
2นางประภา ศรีทองศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณค.ศ. 3
3นางชุตินันท์ ราชฉวางคบ.(ภาษาอังกฤษ) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารบุคคลค.ศ. 3
4นางสาวนิลเนตร ทองสุขคบ.(ภาษาไทย ) หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
ค.ศ. 2
5 นางสาวปิยวรรณ เพชรพรม เคมี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ค.ศ. 2
6นางวิภาดา ปานแก้วคบ.(คณิตศาสตร์)งานพัสดุค.ศ. 2
7นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์คบ.(พระพุทธศาสนา)หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค.ศ. 2
8นางสาวศรัณยา อินทรภิรมย์สารสนเทศ งานกิจการนักเรียน ค.ศ. 2
9นางสาวดุจกมล จินดาวงศ์ศิลปะหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ค.ศ. 1
10นางสาววรางคณางค์ มุลละม่อมภาษาอังกฤษ งานพัสดุ ค.ศ. 1
11นางสาวเจนจิรา กัลพฤกษ์พละศึกษางานกิจการนักเรียน ค.ศ. 1
12นางสาวธัญญารัตน์ ทองนุ่นชีวะวิทยางานวิชาการครูผู้ช่วย
13นายตะวัน บุญนาถฟิสิกส์ งานวิชาการ ครูผู้ช่วย
14นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิชวทบ.(เกษตรกรรมพืช)งานอาคารสถานที่พนักงานราชการ
15ว่าที่ร.ต.หญิงพรศรี แก้วเกลี้ยงคบ.(สังคมศึกษา) งานพยาบาล พนักงานราชการ
16นางสาวจันทร์สุดา บุญแก้วคบ.ภาษาไทยงานวิชาการพนักงานราชการ
17นางสาวพัชราภรณ์ พันเจริญศศ.บ. ภาษาจีนครูภาษาจีนครูอัตราจ้าง
18นางสาวลักขณา ส้มแก้ววท.บ.ชีววิทยางานธุรการพนักงานธุรการ
     

Leave a Comment