งานบริหารทั่วไป

คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คู่มือสำหรับประชาชน (ดาวน์โหลด)
1-การรับนักเรียน 14-07-58
2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58
5-การขอลาออก 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58
ปก

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b

ใส่ความเห็น