คู่มือและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/archives/2098

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/archives/1774

โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/archives/1297

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีข …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/archives/1277

ข่าวท่าเฟือง

Permanent link to this article: https://www.tfv.ac.th/archives/1252

Load more