ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

เผยแพร่ผลงาน

การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

เล่ม ๑ โรงเรียนสีขาว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข? 21 ธ้นวาคม 2561

 

ข่าวท่าเฟือง

26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก? คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ร่วมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้คำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “คนดี มีวินัย” สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการผลิต และจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริม แนวทางการประกอบอาชีพ ในอนาคต ให้กับนักเรียน?ณ ตลาดนัด โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

สินค้าของ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ได้แก่

ม.1 ไตปลาแห้ง

ม.2 น้ำแข็งบอก

ม.3 น้ำดื่มสมุนไพร

ม.4 วุ้นแฟนซี

ม.5 ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ม.6 กล้วยฉาบสมุนไพร

 

นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

แบบฟอร์มพัสดุใหม่1

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560