กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชุตินันท์ ราชฉวาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0805354070
อีเมล์ : chutinan.ra@obec.moe.go.th

นางสาววรางคณางค์ มูลละม่อม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0650602807
อีเมล์ : warangkanang.mo@obec.moe.go.th

นางสาวพัชราภรณ์ พันเจริญ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0920673256
อีเมล์ : patcharaporn.pa@obec.moe.go.th