ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ปรับปรุงระบบประปาใหม่ เนื่องจากดินทรุด/ท่อรั่วชำรุด
เพื่อให้อำนวยความสะดวกให่แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2566,13:38   อ่าน 33 ครั้ง