ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบ บค.19 มีไว้สำหรับผู้ปกครองใช้เป็นคำร้องขอย้ายนักเรียนต่อสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 1
แบบ บค.18 มีไว้สำหรับสถานศึกษารายงานการผ่อนผันให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 1
แบบ บค.16 มีไว้สำหรับให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1
แบบ บค.15 มีไว้สำหรับให้สถานศึกษารายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 4
แบบ บค.14 มีไว้สำหรับให้สถานศึกษาเตือนผู้ปกครองกรณีนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 14