ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศฉบับที่8/2564 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่1 -15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom,Google Meet หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

Read More

กิจกรรม-เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1รอบที่2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบที่2 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Read More

กิจกรรม-เสวนาวิชาการออนไลน์

20 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน” ณ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เวลา 10.00 – 12.00 น.

Read More