ประกาศมาตรฐาน

ประกาศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙? เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามที่ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน โดยสะท้อนอัตลักษณ์ จุดเน้น และนโยบายของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ประเมินระดับคุณภาพ : ระดับ ๓ ดี
ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นางสาวจงกล ศรีทอง
นางสาวนิลเนตร ทองสุข
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นางสาวจงกล ศรีทอง
นางสาวนิลเนตร ทองสุข
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพฤกษา อุยสุย
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววิริยา ช่วยมงคล
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ นางสาวจงกล ศรีทอง
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทภาโส
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ว่าที่ ร.ต. หญิงพรศรี แก้วเกลี้ยง
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม นางชุตินันท์ ราชฉวาง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินระดับคุณภาพ 😕 ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ผู้รับผิดชอบ
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางวิภาดา ปานแก้ว
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นางสาววิริยา ช่วยมงคล
๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายสุรชัย ราชโรจน์
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช
นางนิตยา ชนะพงศ์ปกรณ์
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นางประภา ศรีทอง
นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินระดับคุณภาพ : ระดับ ๓ ดี
ผู้รับผิดชอบ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม นางสาววิริยา

นางสาวจงกล

นายพฤกษา

นางสาวพัชราภรณ์

 

ช่วยมงคล

ศรีทอง

อุยสุย

พันเจริญ

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใจที่มีประสิทธิผล
ประเมินระดับคุณภาพ : ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ผู้รับผิดชอบ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น นายพฤกษา อุยสุย

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานให้แก่บุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยารับทราบ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

(นายพรชัย จันทร์รงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Leave a Comment