ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1. นายภิญโญ? รินเกลื่อน ผู้ดูแล ร.ร. สาขา

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

2537 – 2540

2541 – 2543

2544 – 2545

2546 – 10 ธ.ค. 2551

2 นายเฉลียว? พุ่มช่วย ผู้อำนวยการ 11 ธ.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2555
3 นายนรินธรณ์? เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ 3 ม.ค. 2556? – 20 พย. 2557
4. นายพรชัย? จันทร์รงค์ ผู้อำนวยการ 20 พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น