บุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร

?????? ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้าง ดังนี้

????? จำนวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา? จำนวน…..18………คน? แยกเป็น

ข้าราชการครู…………14…………….คน

พนักงานราชการ……….2………….คน

บุคลากรทางการศึกษา…..1………คน

อัตราจ้าง? (ครู)? จำนวน……1………คน? แยกเป็น

อัตราจ้างจากเงินนอกงบประมาณ? จำนวน……1………คน

????? ลูกจ้าง? จำนวน…….1……….คน? แยกเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ?????? จำนวน…….1………คน

จำนวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างครูที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท

วุฒิทางการศึกษา

ที่ วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและพนักงานราชการ อัตราจ้างครู(จำนวน) รวม
1 ปริญญาเอก
2 ปริญญาโท 1 3 4
3 ปริญญาตรี 12 2 15
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น 1 15 2 18

 

?

บุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา งานที่รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 นายพรชัย ?จันทร์รงค์ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการ ค.ศ. 3
2 นางประภา? ศรีทอง ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ ค.ศ. 3
3 นางชุตินันท์? ราชฉวาง คบ.(ภาษาอังกฤษ) งานอนามัย ค.ศ. 2
4 นายเศรษฐภัทร์? สุธาประดิษฐ์ คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์) หัวหน้างานกิจการนักเรียน ค.ศ.2
5 นางนิตยา? ชนะพงศ์ปกรณ์ คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) หัวหน้างานพัสดุ ค.ศ. 2
6 นางวิภาดา? ปานแก้ว คบ.(คณิตศาสตร์) งานพัสดุ ค.ศ. 2
7
นางสาวนิลเนตร?? ทองสุข
คบ.(ภาษาไทย ) งานห้องสมุดหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ค.ศ. 1
8 นายสุรชัย? ลาชโรจน์ คศ.บ (ศิลป) หัวหน้างานบุคลากร ค.ศ. 2
9 นางสาวจงกล ?ศรีทอง กศ.บ.(อังกฤษ) หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ ค.ศ.1
10 นางสาววิริยา? ช่วยมงคล วท.บ.ชีววิทยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ค.ศ.1
11 นางสาวอัจฉราภรณ์? จันทภาโส กศ.บ.(ภาษาไทย) งานแนนะแนว ค.ศ.1
12 นางสาวสุพัตรา? พชรลัดดาวัลย์ คบ.(พระพุทธศาสนา) หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค.ศ.1
13 นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์ วท.บ.เคมี งานกิจกรรม ค.ศ.1
14 นายพฤกษา อุยสุย วท.บ. (ฟิสิกส์) งานวิชาการ ค.ศ.1
15 นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช วทบ.(เกษตรกรรมพืช) งานอาคารสถานที่ พนักงานราชการ
16 ว่าที่ร.ต.หญิงพรศรี? แก้วเกลี้ยง คบ.(สังคมศึกษา) งานบุคคล พนักงานราชการ
17 นางสาวลักขณา? ส้มแก้ว ?วท.บ.ชีววิทยา งานธุรการอัตราจ้าง พนักงานธุรการ
18 นางสาวจีรวรรณ? ? จันทร์สวัสดิ์ ป.6 นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว
19 นางสาวพัชราภรณ์? พันเจริญ ?ศศ.บ. ภาษาจีน ครูภาษาจีน ครูอัตราจ้าง

ใส่ความเห็น