ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบล กรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์? จังหวัดสุราษฎร์ธานี? สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา? เขต 11?? สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน? ??เปิดสอนตั้งแต่ระดับ? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1? ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6? มีเนื้อที่? 35? ไร่? 3? งาน? 7? ตารางวา

ในปี? พ.ศ.? 2527 นายจันทร์? วิชัยดิษฐ? ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6? บ้านท่าเฟือง? คณะกรรมการหมู่บ้าน? และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด? ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นว่า? ที่ป่าสงวนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน? จำนวน? 35? ไร่? น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง? จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา? เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล? บนพื้นที่ดังกล่าวนี้แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้

ในปี? พ.ศ.? 2537? ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา? กระทรวงศึกษาธิการ? ได้มีนโยบายเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา? ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6? ในชนบทที่ห่างไกล? ขาดการศึกษา? โดยสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนสาขาในชนบทต่าง ๆ?? มากขึ้น

จากนโยบายทางการศึกษาของ กรมสามัญศึกษา? ดังกล่าว นายเชิด? คงทอง? ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น? เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษารับนโยบายด้านการศึกษา? ได้มอบหมายให้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? รับหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา? เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย ดังกล่าว? โดยนายสุชาติ??? หงษ์ทอง? ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? ขณะนั้น? ได้มอบหมายภาระกิจ ติดต่อประสานงานดังกล่าว? ให้นายภิญโญ??? รินเกลื่อน? อาจารย์? 2? โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับผิดชอบดำเนินการ

จากการประสานงานดังกล่าว? ทำให้ได้รับความร่วมมือ? ร่วมแรง? ร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง? ซึ่งประกอบด้วย? นายจันทร์? วิชัยดิษฐ? คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สภาตำบลกรูด? นำโดยนายจรงค์? ชุมสุข กำนันตำบลกรูด?? ปลัดองค์การบริหารสภาตำบลกรูด?? นายธีรพันธ์? นาควิโรจน์? และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์? นายวุฒิ? สิทธิสุราษฎร์??? ในที่สุดการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาขาเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับอนุญาตจาก กรมสามัญศึกษา? ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? ตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่? 16? มีนาคม? 2537? และได้เปิดรับนักนักเรียน????? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1? เมื่อวันที่? 13? พฤษภาคม? 2537? โดยมี นายภิญโญ รินเกลื่อน? เป็นผู้ดูแลสาขา

ในปี พ.ศ.? 2540? นายสุขวิช? รังสิตพล? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น? ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ? จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา? สังกัดกรมสามัญศึกษา? เมื่อวันที่ 10? สิงหาคม? 2540? ชื่อ?? ” โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ” โดยมีนายภิญโญ? รินเกลื่อน? อาจารย์? 2? โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่? ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา? โดยมีนายกว้าง? รอบคอบ? ลงนาม? ตามคำสั่งที่ 268/2540 ?ลงวันที่? 28? ตุลาคม ?พ.ศ. 2540

ในปีการศึกษา? 2551?? เมื่อวันที่? 9 ธันวาคม? 2551? นายเฉลียว? พุ่มช่วย? ผู้อำนวยการจากโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา? อำเภอบ้านนาสารได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง? โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีครู ? อาจารย์จำนวน? 11? คน? พนักงานราชการ? 2? คน? ครูอัตราจ้าง 4? คน ครูธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว?? 1? คน??? มีนักเรียน? 222? คน? มีอาคารเรียน? 216ล? 1 หลัง?? อาคารชั่วคราว? 3? หลัง? อาคารกึ่งถาวร? 1? หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26?? 1? หลัง ห้องน้ำ ? ห้องส้วม? 3? หลัง

ในปีการศึกษา? 2556?? นายนรินธรณ์? เซ่งล้ำ? เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ?มีข้าราชการครู 13? คน? พนักงานราชการ? 2? คน? ครูอัตราจ้าง ?1 ?คน? พนักงานธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว?? 1? คน

มีนักเรียน? 137 ?คน มีอาคารเรียน? 216ล? 1 หลัง? อาคารชั่วคราว? 3? หลัง อาคารกึ่งถาวร? 1? หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26?? 1? หลัง ห้องน้ำ ? ห้องส้วม? 3? หลัง

 

ในปัจจุบัน ปีการศึกษา? 2558 ??นายพรชัย ?จันทร์รงค์ ?เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ?มีข้าราชการครู 12 ?คน? พนักงานราชการ? 2? คน? ครูอัตราจ้าง ?1 ?คน? พนักงานธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว?? 1? คน

มีนักเรียน? 112 ?คน มีอาคารเรียน? 216ล? 1 หลัง? อาคารชั่วคราว? 3? หลัง อาคารกึ่งถาวร? 1? หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26?? 1? หลัง ห้องน้ำ ? ห้องส้วม? 3? หลัง

ใส่ความเห็น