Category Archive: ประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 …

Continue reading »

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่ …

Continue reading »

นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

แบบฟอร์มพัสดุใหม่1

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็ …

Continue reading »

ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27

ขอคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ?บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดั …

Continue reading »

ขอบคุณ โตโยต้าตาปี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้าตาปี จังหวั …

Continue reading »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียน

  สนใจไฟล์เอกสาร คู่มือกิจกรรม ดาวน์โหลดได้ที่ กลุ …

Continue reading »

กีฬาสี

กิจกรรมกีฬสีนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ? วันที่ 16 กรกฎาค …

Continue reading »

Older posts «