Adminchate

Author's details

Date registered: กรกฎาคม 4, 2014
URL: http://www.tfv.ac.th

Latest posts

  1. เผยแพร่ผลงาน — มิถุนายน 26, 2019
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข — ธันวาคม 21, 2018
  3. ข่าวท่าเฟือง — ธันวาคม 21, 2018
  4. 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก — มิถุนายน 26, 2018
  5. โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ — มิถุนายน 25, 2018

Author's posts listings

เผยแพร่ผลงาน

การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพ …

Continue reading »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีข …

Continue reading »

ข่าวท่าเฟือง

26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 …

Continue reading »

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่ …

Continue reading »

นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

แบบฟอร์มพัสดุใหม่1

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็ …

Continue reading »