คู่มือและแผนเผชิญเหตุ COVID-19 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา


คู่มือและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัด การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อCOVID-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม