อัตรากำลัง

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 19 คน แบ่งได้ดังนี้

  • ข้าราชการครู 13 คน
  • พนักงานราชการ 3 คน
  • บุคลากรทางการศึกษา 1 คน
  • ครูอัตราจ้าง 1 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

จำนวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างครูแยกตามวุฒิทางการศึกษา

ที่ วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและพนักงานราชการ อัตราจ้างครู(จำนวน) รวม
1 ปริญญาเอก
2 ปริญญาโท 1 2 3
3 ปริญญาตรี 14 2 16
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น 1 16 2 19