วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2561 ?โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี สู่วิถีประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
6. พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

ค่านิยมองค์กร

ร่วมใจทำงาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อิงมาตรฐานสากล

Leave a Comment