ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบล กรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2527 นายจันทร์ วิชัยดิษฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านท่าเฟือง คณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นว่าที่ป่าสงวนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน จำนวน 35 ไร่ น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล บนพื้นที่ดังกล่าวนี้แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้

ในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบทที่ห่างไกล ขาดการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนสาขาในชนบทต่าง ๆมากขึ้น

จากนโยบายทางการศึกษาของ กรมสามัญศึกษา ดังกล่าว นายเชิด? คงทอง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น? เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษารับนโยบายด้านการศึกษา? ได้มอบหมายให้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? ?รับหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา? เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย ดังกล่าว? ?โดยนายสุชาติ? หงษ์ทอง? ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? ขณะนั้น? ได้มอบหมายภาระกิจ ติดต่อประสานงานดังกล่าว ให้นายภิญโญ? ?รินเกลื่อน อาจารย์? 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับผิดชอบดำเนินการ

จากการประสานงานดังกล่าว ทำให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นายจันทร์ วิชัยดิษฐ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สภาตำบลกรูด? นำโดยนายจรงค์? ชุมสุข กำนันตำบลกรูด? ปลัดองค์การบริหารสภาตำบลกรูด? นายธีรพันธ์? นาควิโรจน์? และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์? นายวุฒิ? สิทธิสุราษฎร์? ?ในที่สุดการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาขาเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับอนุญาตจาก กรมสามัญศึกษา? ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม? ตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่? 16 มีนาคม 2537 และได้เปิดรับนักนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1? เมื่อวันที่? 13? พฤษภาคม? 2537 โดยมี นายภิญโญ รินเกลื่อน? เป็นผู้ดูแลสาขา

ในปี พ.ศ. 2540? นายสุขวิช? รังสิตพล? ?รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น? ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ? จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา? สังกัดกรมสามัญศึกษา? เมื่อวันที่ 10? สิงหาคม? 2540? ชื่อ? ” โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ” โดยมีนายภิญโญ? รินเกลื่อน? อาจารย์? 2? โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่? ?ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา? โดยมีนายกว้าง? รอบคอบ? ?ลงนาม? ตามคำสั่งที่ 268/2540? ลงวันที่? 28? ตุลาคม? พ.ศ. 2540

ในปีการศึกษา? 2551? ?เมื่อวันที่? 9 ธันวาคม? 2551? นายเฉลียว? พุ่มช่วย? ผู้อำนวยการจากโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา? อำเภอบ้านนาสารได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีครู? ?อาจารย์จำนวน? 11? คน? พนักงานราชการ? 2? คน? ครูอัตราจ้าง 4? คน ครูธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว? ?1? คน? ?มีนักเรียน? 222? คน? มีอาคารเรียน? 216ล? 1 หลัง? ?อาคารชั่วคราว? 3? หลัง? อาคารกึ่งถาวร? 1? หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26? 1? หลัง ห้องน้ำ? ห้องส้วม 3 หลัง

ในปีการศึกษา? 2556? นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ? ?เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 2? คน ครูอัตราจ้าง 1 คน? พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน? มีนักเรียน 137 คน? มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง? อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26? ?1 หลัง ห้องน้ำ? ห้องส้วม 3 หลัง

ปีการศึกษา 2558? นายพรชัย? จันทร์รงค์? เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน? มีข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 2 คน? ครูอัตราจ้าง 1 คน? พนักงานธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว? 1? คน? มีนักเรียน 112 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง? อาคารโรงฝึกงาน 100/27? จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26? 1? หลัง ห้องน้ำ? ห้องส้วม? 3? หลัง

ปีการศึกษา 2561? นางปุญชรัศมิ์? ชัยบุญ? เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน? มีข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 2 คน? ครูอัตราจ้าง 1 คน? พนักงานธุรการ 1 คน? ลูกจ้างชั่วคราว? 1? คน? มีนักเรียน 110 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง? อาคารโรงฝึกงาน 100/27? จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26? 1? หลัง ห้องน้ำ? ห้องส้วม? 3? หลัง

Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

ใส่ความเห็น