ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบล กรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2527 นายจันทร์ วิชัยดิษฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านท่าเฟือง คณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นว่าที่ป่าสงวนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน จำนวน 35 ไร่ น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล บนพื้นที่ดังกล่าวนี้แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้

ในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบทที่ห่างไกล ขาดการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนสาขาในชนบทต่าง ๆมากขึ้น

จากนโยบายทางการศึกษาของ กรมสามัญศึกษา ดังกล่าว นายเชิด คงทอง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษารับนโยบายด้านการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย ดังกล่าว โดยนายสุชาติ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ขณะนั้น ได้มอบหมายภาระกิจ ติดต่อประสานงานดังกล่าว ให้นายภิญโญ รินเกลื่อน อาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับผิดชอบดำเนินการ

จากการประสานงานดังกล่าว ทำให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นายจันทร์ วิชัยดิษฐ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สภาตำบลกรูด นำโดยนายจรงค์ ชุมสุข กำนันตำบลกรูด ปลัดองค์การบริหารสภาตำบลกรูด นายธีรพันธ์ นาควิโรจน์ และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์

ในที่สุดการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาขาเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับอนุญาตจาก กรมสามัญศึกษา? ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่ 16 มีนาคม 2537 และได้เปิดรับนักนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 โดยมี นายภิญโญ รินเกลื่อน เป็นผู้ดูแลสาขา

ในปี พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ชื่อ ” โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ” โดยมีนายภิญโญ รินเกลื่อน อาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา โดยมีนายกว้าง รอบคอบ ลงนาม ตามคำสั่งที่ 268/2540 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 นายเฉลียว พุ่มช่วย ผู้อำนวยการจากโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อำเภอบ้านนาสารได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มีครู อาจารย์จำนวน 11 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนักเรียน 222 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง

ในปีการศึกษา 2556 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนักเรียน 137 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง

ปีการศึกษา 2558 นายพรชัย จันทร์รงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนักเรียน 112 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 100/27 จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง

ปีการศึกษา 2561 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนักเรียน 110 คน มีอาคารเรียน 216ล 1 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 100/27 จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง

Leave a Comment