บุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร
ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้าง ดังนี้
จำนวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน…..19………คน แยกเป็น
ข้าราชการครู…………13…………….คน
พนักงานราชการ……….3………….คน
บุคลากรทางการศึกษา…..1………คน
อัตราจ้าง (ครู) จำนวน……1………คน แยกเป็น? ? ? อัตราจ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน……1………คน
ลูกจ้าง จำนวน…….1……….คน? ? ? ? ?แยกเป็น? ? ? ?ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ จำนวน…….1………คน
จำนวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างครูที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท

วุฒิทางการศึกษา

ที่ วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและพนักงานราชการ อัตราจ้างครู(จำนวน) รวม
1 ปริญญาเอก
2 ปริญญาโท 1 2 3
3 ปริญญาตรี 14 2 16
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น 1 16 2 19

บุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา งานที่รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการ ค.ศ. 3
2 นางประภา ศรีทอง ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ ค.ศ. 3
3 นางชุตินันท์ ราชฉวาง คบ.(ภาษาอังกฤษ) หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล ค.ศ. 2
4 นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์ คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
ค.ศ. 3
5 นางวิภาดา ปานแก้ว คบ.(คณิตศาสตร์) งานพัสดุ ค.ศ. 2
6 นางสาวนิลเนตร ทองสุข คบ.(ภาษาไทย ) งานห้องสมุดหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ค.ศ. 2
7 นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์ คบ.(พระพุทธศาสนา) หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค.ศ.1
8 นายพฤกษา อุยสุย วท.บ. (ฟิสิกส์) แผนงาน งานประกันคุณภาพ ค.ศ.1
9 นางสาวปิยวรรณ เพชรพรม เคมี งานวิชาการ ค.ศ.1
10 นางสาวดุจกมล จินดาวงศ์ ศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูผู้ช่วย
11 นางสาววรางคณางค์ มุลละม่อม ภาษาอังกฤษ งานพยาบาล ครูผู้ช่วย
12 นางสาวเจนจิรา กัลพฤกษ์ พละศึกษา งานกิจการนักเรียน ครูผู้ช่วย
13 นางสาวธัญญารัตน์? ทองนุ่น ชีวะวิทยา งานวิชาการ ครูผู้ช่วย
14 นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช วทบ.(เกษตรกรรมพืช) งานอาคารสถานที่ พนักงานราชการ
15 ว่าที่ร.ต.หญิงพรศรี แก้วเกลี้ยง คบ.(สังคมศึกษา) งานบุคคล พนักงานราชการ
16 นางสาวจันทร์สุดา? บุญแก้ว คบ.ภาษาไทย งานวิชาการ พนักงานราชการ
17 นางสาวพัชราภรณ์ พันเจริญ ศศ.บ. ภาษาจีน ครูภาษาจีน ครูอัตราจ้าง
18 นางสาวลักขณา ส้มแก้ว วท.บ.ชีววิทยา งานธุรการอัตราจ้าง พนักงานธุรการ
19 นางสาวจีรวรรณ จันทร์สวัสดิ์ ป.6 นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว

Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

ใส่ความเห็น