งานวิชาการ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) 2562
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562


การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1-คู่มือการบริหารจัดการ1-คู่มือการบริหารจัดการปกหน้าปกคู่มือการบริหารจัดการ
2-คู่มือกิจกรรมครู2-คู่มือกิจกรรมครู? ปกหน้าปกคู่มือการบริหารจัดการ
3-คู่มือกิจกรรมนักเรียน3-คู่มือกิจกรรมนักเรียน (2)? ปกหน้าปกคู่มือการบริหารจัดการ

Permanent link to this article: http://www.tfv.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ใส่ความเห็น