คู่มืองานวิชาการ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) 2562
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562


คู่มือจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Leave a Comment