คำขวัญ-ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปฺญญา โลกฺสมิ ปฺช โชโต : ปัญญาคือแสงสว่างในโลก

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สืบสานความเป็นไทย เคารพผู้ใหญ่ ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว

  • สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์ สุภาพ อ่อนโยน
  • สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความเชื่อมั่น สงบ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ดีเด่นด้านกีฬา งามจรรยามารยาท สวยสะอาดรอยยิ้ม

Leave a Comment