คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

1 นายประสิทธิ์ เทพเลื่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2 นายชัยยุทธ เชนแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง รองประธานคณะกรรมการ
3 นางประภา ศรีทอง ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายเชษฐ์ กันทะงิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นางเรวดี อินกรูด ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระสมุห์ ฟ้าลั่น ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 นายสุรัตน์ เพชรมณี ผู้แทนองค์กรทางศาสนา กรรมการ
9 นายชนะ เทียนอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายสุพล ส้มแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายกันยา มิตรรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายอภิชาต เพชรจำเริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายสมเนห์ ควเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายนำโชค ผ่องแผ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กรรมการและเลขานุการ

Leave a Comment