26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก? คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ร่วมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้คำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “คนดี มีวินัย” สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการผลิต และจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริม แนวทางการประกอบอาชีพ ในอนาคต ให้กับนักเรียน?ณ ตลาดนัด โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

สินค้าของ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ได้แก่

ม.1 ไตปลาแห้ง

ม.2 น้ำแข็งบอก

ม.3 น้ำดื่มสมุนไพร

ม.4 วุ้นแฟนซี

ม.5 ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ม.6 กล้วยฉาบสมุนไพร

 

นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

Best-Practice-สถานศึกษาสีขาว-รร.ท่าเฟืองวิทยา

ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

แบบฟอร์มพัสดุใหม่1

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27

งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 100/27 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27

ขอคุณ บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ?บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มอบครุภัณฑ์ เป็นเงิน 127,200 บาท เพื่อมาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้

20170218_110720 20170218_110650 20170218_105457 20170218_105424 20170218_104800 20170218_104621 20170218_104525 20170218_100806 20170218_100514 20170218_1045570

ขอบคุณ โตโยต้าตาปี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ช่วยเหลือ
มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน รวมทั้งยังได้นำพนักงานของบริษัท มาช่วยฝื้นฟูโรงเรียนหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียน

 

สนใจไฟล์เอกสาร คู่มือกิจกรรม ดาวน์โหลดได้ที่ กลุ่มงาน >งานวิชาการ

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไดม่อน สุราษฎร์ธานี

20151107_092633 20151107_092608 20151107_093634
20151107_093008 20151107_081248 20151107_081257
20151107_081231 20151107_151158 20151107_085944

Older posts «